O firmie
MESSA Ośrodek Hodowli
Zarodowej Sp. z o.o.
MESSA O.H.Z. sp. z o.o. jest polską rodzinną firmą zlokalizowaną w Mieni, 12 km od Mińska Mazowieckiego. Nasza ferma istnieje od 1961 roku. Od 1974 rozpoczęliśmy prace hodowlane nad rodzimymi rodami kur nieśnych i ogólnoużytkowych. Dzięki kilkudziesięcioletniej selekcji kur staliśmy się liderem polskiej genetyki w doskonaleniu kur.
kura
kura
kura
Praca hodowlana oparta jest na selekcji indywidualno-rodzinowej w oparciu o indeks selekcyjny, szacowany przy pomocy systemu BLUP z wykorzystaniem elektronicznego przetwarzania danych. W wyniku prowadzenia prac selekcyjnych osiągamy stały postęp hodowlany w czystych rodach przy jednoczesnym zachowaniu dobrostanu zwierząt.

Nieustannie doskonalimy nasze rody w kierunku poprawy nieśności, jakości jaj, wykorzystania paszy, zdrowotności i wylęgowości. By zaspokoić oczekiwania klientów dostosowujemy nasze programy hodowlane do zmieniających się potrzeb rynku. Oferujemy kurki zarówno do hodowli intensywnej jak przyzagrodowej oraz ekologicznej. Aby klienci mogli w pełni wykorzystać potencjał genetyczny naszych piskląt stworzyliśmy dostosowany do ich potrzeb Program świetlny oraz Program żywieniowy.

Służymy
naszą wiedzą
i doświadczeniem
Naszym celem jest dostarczenie klientom zdrowych kurcząt o wysokim potencjale produkcyjnym, dostosowanych do różnych warunków środowiskowych. Stada są pod stałą opieką weterynaryjną.

Posiadamy własny Zakład Wylęgu Drobiu oraz odchowalnie. W ofercie posiadamy jaja wylęgowe, pisklęta jednodniowe oraz kury do 16 tygodnia życia.
logo logo
Prowadzimy projekt we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym pt. „Doskonalenie zarodowych kur nieśnych poprzez nowe kryterium selekcyjne, precyzyjne dostosowanie wartości pokarmowej pasz oraz innowacyjne zarządzanie fermą w kierunku ograniczenia negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko” realizowany w ramach działania M16 „Współpraca” VI nabór, objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem projektu jest doskonalenie zarodowych kur nieśnych poprzez nowe kryterium selekcyjne, precyzyjne dostosowanie wartości pokarmowej pasz oraz innowacyjne zarządzanie fermą w kierunku ograniczenia negatywnego oddziaływania produkcji na środowisko.

Podmioty realizujące Projekt:
  • Messa Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. (Lider);
  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu (Partner);
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Partner);
  • 1 rolnik indywidualny (Partner).
W wyniku realizacji projektu planowane jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności materiału hodowlanego kur nieśnych Messa poprzez efektywny transfer wiedzy i technologii z ośrodka naukowo-badawczego do fermy zarodowej doskonalącej żywienie ptaków z ograniczeniem pasz GMO i chemioterapeutyków ukierunkowane na poprawę dobrostanu, jakości konsumpcyjnej i wylęgowej jaj oraz ochronę środowiska.

Projekt jest ukierunkowany na:
  • udoskonalenie genetyczne kur pod kątem optymalizacji wykorzystania paszy, dzięki wprowadzeniu nowego kryterium selekcyjnego;
  • precyzyjne żywienie w zależności od zapotrzebowania na składniki pokarmowe i  bioregulacyjne kur nieśnych różnych genotypów, dzięki opracowaniu norm zakładowych dla poszczególnych rodów;
  • zmodernizowanie systemu zarządzania i uniezależnienie fermy od fluktuacji rynkowych surowców paszowych, dzięki wykorzystaniu własnych zasobów;
  • poprawa dobrostanu dzięki suplementacji mieszanek składnikami bioaktywnymi ziół; ograniczenie uwalniania biogenów do środowiska naturalnego dzięki funkcjonalnemu żywieniu kur.
http://www.messafeed.pl